Apple và google pay không hiển thị.

2 method này cần https.

cần lưu card trước thì google pay mới hiển thị.

đối với google pay làm theo các bước sau:

đối với apple pay, chỉ hỗ trợ các country sau: https://stripe.com/global

trên thiết bị apple cần lựa chọn Wallet & Apple Pay sau đó add card.

https://support.stripe.com/questions/enable-apple-pay-on-your-stripe-account

https://support.apple.com/en-us/HT206638